Wielki Test Wiedzy o Sudetach

Country: Polska (Poland) – City: Wroc?aw – Address: Polska, Wroc?aw, Kleci?ska 125/6

Description:

Rok 2023 zosta? ustanowiony na Dolnym ?l?sku Rokiem Przewodników Sudeckich. Z tego powodu zapraszamy do udzia?u w Wielkim te?cie wiedzy o Sudetach.

Planowany termin: 14.04.2023 godz. 18:00

Konkurs wiedzy b?dzie si? sk?ada? z 50 pyta? testowych jednokrotnego wyboru. Uczestnicy b?d? mieli okazj? wykaza? si? znajomo?ci? sudeckich atrakcji turystycznych oraz wiedz? z zakresu architektury, historii, geologii czy geografii.
Test odb?dzie si? w formie online. Zorganizowany zostanie webinar,w którym b?d? mog?y wzi?? udzia? osoby, które zg?osz? si? do konkursu. Konkurs zostanie przeprowadzony z u?yciem narz?dzia, które umo?liwia na bie??co weryfikowanie i prezentowanie wyników wszystkich graczy.
W webinarze wezm? udzia? eksperci – przewodnicy sudeccy, którzy b?d? autorami pyta? i b?d? czuwa? nad poprawno?ci? merytoryczn? konkursu. Po zadaniu pytania i uzyskaniu odpowiedzi od uczestników ekspert skomentuje podane odpowiedzi.

Dla najlepszych graczy przewidujemy nagrody rzeczowe.

Main objectives:

Promocja wiedzy geograficznej o Sudetach i atrakcjach turystycznych górskich regionów województwa dolno?l?skiego i opolskiego.

Event language: polski

The event will be: Online

Link (for online events): it will be displayed here as soon as possible

Reference person: Tomasz Garpiel – Role or function: CEO – Reference organization: foundation

Those who organize are: Geography enthusiasts, Students

Estimated starting time (local time): 6:00:00 PM

Expected duration: around 2 hours

Event program: it will be displayed here as soon as possible

 

GeoNight code: 230234