Among the Asian steppes and deserts – Wśród azjatyckich stepów i pustyń

 

Wśród azjatyckich stepów i pustyń

Among the Asian steppes and deserts

 

       Zagraniczne wyprawy naukowo-krajoznawcze, organizowane w ramach inicjatywy GEOpraktyki, podejmują różnorodne problemy badawcze współczesnej geografii. Projekt został stworzony przez studentów-entuzjastów nauki, którzy co roku realizują swoje życiowe pasje w różnych częściach świata. W codziennej pracy geografia niezwykle ważne jest własne doświadczenie uzyskiwane poprzez eksplorowanie terenu i włączanie się w badania. Uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję zapoznać się z różnorodnością azjatyckich krajobrazów Omanu i Kazachstanu oraz specyfiką badań podjętych na tych obszarach przez młodych naukowców.

 

 

Zaplanowane bloki tematyczne pozwolą przedstawić w kompleksowy sposób wybrane problemy (zjawiska i procesy) geograficzne, ze zwróceniem szczególnej uwagi na współzależności między elementami środowiska przyrodniczego i społeczno-kulturowo-gospodarczego. Takie ujęcie umożliwi uczniom całościowe postrzeganie zjawisk i procesów w szerokim ich kontekście.

 

 

  • W ramach wydarzenia przeprowadzona zostanie krótka prelekcja, połączona z zadaniami, guizami odsyłającymi do zagadnień.

 

 

Cel główny osiągany będzie przez rozszerzenie wiedzy i umiejętności młodzieży w zakresie oceny stanu i potencjału środowiska geograficznego prezentowanych obszarów.

  • poznanie zróżnicowanych form działalności człowieka w środowisku, ich uwarunkowań i konsekwencji;
  • dostrzeganie potrzeby racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody;
  • identyfikowanie współzależności między elementami środowiska przyrodniczego i społeczno-gospodarczego oraz związków i zależności w środowisku geograficznym w skali lokalnej, regionalnej i globalnej;
  • kształcenie umiejętności praktycznego posługiwania, wyszukiwania, porządkowania i weryfikowania informacji m. in. w oparciu o mapy, plany i Internet,
  • zainspirowanie młodzieży problematyką nauk geograficznych oraz zachęcenie ich do podróżowania;
  • zdobycie przez uczestników informacji o organizacji wypraw i badań naukowych w różnych warunkach terenowych.

 

język: polski

kraj: Polska

miasto: Poznań

forma spotkania: Spotkanie on-line

link : https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzY3MjUxNzQtMDA3YS00YjlmLTkyNzUtZGY0MzNmNTFkMDA4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%226d11bb6e-1d81-49dd-8638-713ee9ac4f1b%22%7d]

prelegenci: Magdalena Kugiejko; Artur Żyto

pełniona funkcja: pracownik naukowy; doktorant

odbiorcy: entuzjaści geografii, studenci, uczniowie szkół

godzina i czas trwania: 18:00, około godzinę

program wydarzenia: prelekcja, która będzie wprowadzeniem w tematykę przeplatana różnymi formami aktywizacji uczestników.

 

Przed spotkaniem zachęcamy do zapoznania się z załącznikiem

https://drive.google.com/file/d/1uyGq5gWXvix2iI8B6FZVOJZk_iI71CGv/view?usp=sharing

 

linki do QUIZÓW

1 https://learningapps.org/watch?v=px7erhtwk21

2 https://www.ipuzzle.pl/pl/puzzle/graj/edukacja/68883-geonight-kazachstan

https://learningapps.org/display?v=pznsyjfxa21

4 https://learningapps.org/watch?v=p8grkwuqc21

5 https://learningapps.org/watch?v=pwj8f851t21

6 https://learningapps.org/watch?v=pmpme0nik21

7 https://learningapps.org/watch?v=pphz61hkt21

8 https://learningapps.org/watch?v=p4zasisy221

linki do FILMÓW

Share: