Spatial structures of cities in Poland. An example of the city of Poznań / Пространственные структуры городов Польши. Пример города Познань – Struktury przestrzenne miast w Polsce. Przykład miasta Poznania

Spatial structures of cities in Poland. An example of the city of Poznań / Пространственные структуры городов Польши. Пример города Познань – Struktury przestrzenne miast w Polsce. Przykład miasta Poznania

Short presentation of the event: Wykład ma na celu zapoznanie słuchacza z typowymi strukturami przestrzennymi polskich miast. Składa się z dwóch części. Pierwsza poświęcona będzie omówieniu typowych modeli struktur przestrzennych miast: morfologicznych, demograficznych, społecznych i funkcjonalnych. Materiał będzie bogato ilustrowany przykładami, głównie polskich miast. W drugiej części szczegółowo przedstawione zostaną powyższe struktury na przykładzie miasta Poznania (Polska).
Цель лекции – познакомить слушателя с типичной пространственной структурой городов Польши. Она состоит из двух частей: В первой части будут рассмотрены основные пространственные структуры городов: морфологические, демографические, социальные и функциональные. Эта часть будет проиллюстрирована множеством примеров, в основном польских городов. Во второй части эти структуры будут подробно рассмотрены на примере города Познань (Польша).

The aim of the lecture is to familiarize the student with the typical spatial structures of Polish cities. It consists of two parts. The first will be devoted to the discussion of typical models of urban spatial structures: morphological, demographic, social and functional. The material will be richly illustrated with examples, mainly of Polish cities. In the second part, the above structures will be presented in detail using the example of the city of Poznań (Poland).

Objectives: Łączyć geografów Europy / To connect the geographers of Europe / Подключить географов Европы

Event language: Rosyjski

Country: Polska i Rosja

City: Poznań i Kursk

The event will be: Spotkanie on-line

Link (for online events):

The link to the event:

https://www.geonight.net/spatial-structures-of-cities-in-poland-an-example-of-the-city-of-poznan-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83/

The link to the speech:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab3b2d9e289a14e7f960cb21119c3080e%40thread.tacv2/1617278787877?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22892dbd12-fa43-4710-877b-b57069a171eb%22%7d

Time: April 9th, 18.00 Warsaw Time (17:00 GMT).

Reference person: Cezary Mądry

Role or Function: Przewodniczący Oddziału Poznańskiego PTG

Reference Organization (if any):

Those who organize are: Pracownicy naukowi, Entuzjaści geografii, Studenci

Expected duration: około 2 godziny

Event program: [to be be displayed here as soon as possibile]

Share: