S klikom po sledeh poledenitve na stičišču Alp in Dinaridov

Proposer: Petra Gostinčar, Manja Žebre  – Role or Function: znanstveni sodelavki na Geološkem zavodu Slovenije

April 5th, 2024

S klikom po sledeh poledenitve na stičišču Alp in Dinaridov

Clicking through the traces of glaciation at the junction of the Alps and the Dinarides

Opis:

Pleistocenska poledenitev na območju Alp in Dinaridov se je zgodila med različnimi poledenitvenimi viški v obdobju pleistocena. Ti ledeniki so imeli pomembno vlogo pri oblikovanju današnjega reliefa in krajine na tem območju. Da bi izdelali karto obsega nekdanjih ledenikov v različnih časovnih obdobjih, smo pripravili GIS podatkovno zbirko obstoječih ledeniških podatkov, dostopnih iz znanstvenih publikacij in poročil, ter podatkov, ki so predmet trenutnih raziskav. V predavanju vam bomo predstavili podatkovno zbirko, v kateri so podatki standardizirani in kvalitativno ovrednoteni. Podatkovna zbirka je prosto dostopna, s čimer smo omogočili njeno nadaljnjo uporabo v raziskovanju, izobraževanju, v odločevalskih procesih itn. Da bi povečali dostopnost do prostorskih podatkov, smo pripravili tudi spletni GIS pregledovalnik, ki omogoča interaktivno predstavitev podatkov ter prilagajanje vsebine glede na potrebe različnih ciljnih skupin.

 

Description:

The Pleistocene glaciation in the Alps and Dinarides occurred during various glacial peaks in the Pleistocene period. These glaciers played a significant role in shaping the current relief in this area. To create a map of the extent of past glaciers in different time periods, we compiled a GIS database of existing glacial data available from scientific publications and reports, and as well as data that are the subject of ongoing research. In the lecture we will present the database, in which the data standardised and qualitatively evaluated. The database is freely accessible, thus enabling its further use so that it can be used in research, education, decision-making processes, etc. To increase the accessibility of the spatial data, we also prepared a web GIS viewer, which allows interactive presentation of the data and adaptation of the content according to the needs of different audiences.

 

Microsoft Teams meeting link

Meeting ID: 344 874 812 584
Passcode: ZNCTPX

 

Objectives

Event Language: Slovenščina

The event will be: Online

Country: Slovenija
City:  Ljubljana
Address: Dimičeva ulica 14, 1000 Ljubljana

Reference Organization (if any): Geološki zavod Slovenije

Estimated starting time: 18:00:00

1 hour

Those who organize the event are: Other

School event? No

Comments or Notes: Predavanje bo izvedeno v okviru projekta Pretekle podnebne spremembe in poledenitev na stičišču Alp in Dinaridov (J1-2479), ki ga sofinancira Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije.

24246

Share: