Posjet Institutu za oceanografiju i ribarstvo u Splitu


Visit to the Institute of Oceanography and Fisheries in Split

 

The event will be: “Uživo” uz prisustvo sudionika (ukoliko to dopuste epidemiološke mjere, u suprotnom održat će se online)

Short presentation of the event: Učenici trećih razreda Pete gimnazije posjetit će Institut i u pratnji dr.sc.Pere Tutmana upoznati sa radom Instituta na zaštiti mora i podmorja Jadrana.Biti će govora o temama iz područja:- iz fizike mora – promjene temperature, izdizanje razine mora,
klimatske promjene
– kemije mora – organska zagađenja mora
– biologije mora – invazivne vrste (beskralježnjaci i kralježnjaci),
riblje vrste i ribarstvo Jadrana
– morski otpad – globalni onečišćivač broj jedan

Students of the third grade of the Fifth Gymnasium will visit the Institute and, accompanied by Pero Tutman, PhD, will get acquainted with the work of the Institute for the Protection of the Adriatic Sea and Submarine. climate changes – marine chemistry – organic marine pollution – marine biology – invasive species (invertebrates and vertebrates), fish species and Adriatic fisheries – marine litter – global polluter number one


Objectives: Cilj je da učenik analizira održivo upravljanje resursima mora i podmorja.Kritički promišljti o povezanosti vlastitoga načina života
s utjecajem na more i podmorje.

Event language: Hrvatski

Country: Croatia / Hrvatska

City: Split

Link (for online events): [it will be displayed here as soon as possibile]

Reference person: Josip Kosović

Role or Function: Nastavnik

Reference Organization (if any):

Those who organize are: predstavnici akademske zajednice, zaljubljenici u geografiju, studenti/učenici

Expected duration: oko 2 sata

Event program

 

 

 

 

The international “Night of Geography“, promoted by EUGEO and IGU

 

 

 

U okviru manifestacije Night of Geography u prostorijama

Instituta za oceanografiju i ribarstvo, Šetalište Ivana Meštrovića 63, 21000 Split

dana 01. travnja 2022.

uz sudjelovanje učenika 3. razreda gimnazije „Vladimnir Nazor“ iz Splita i znanstvenika

Instituta,

održat će se prezentacija rada Instituta vezano uz aktualne ekološke teme

 

 

 

 

 

 

 

Pregled aktualne znanstvene tematike

 

Naslovi prezentacija sa kratkim sažetcima

 

Fizika mora

Dr.sc. Natalija Dunić

 

Kemija mora

Kontaminanti u morskom okolišu – Dr.sc. Jelena Lušić

U prezentaciji će se predstaviti organske i anorganske onečišćujuće tvari u morskom okolišu, antropogeni i prirodni izvori organskih i anorganskih onečišćujućih tvari, bioakumulacija i učinci onečišćenja na morske organizme i potencijalna opasnost za ljudsko zdravlje, praćenje koncentracija organskih i anorganskih kontaminanata u morskom okolišu i načini sprječavanja i smanjenja onečišćenja mora.

 

Mikrobiologija mora

Mikroorganizmi u moru – Dr.sc. Stefanija Šestanović

Mikroorganizmi u moru obuhvaćaju brojne i raznovrsne skupine organizama čija je veličina manja od 100 µm. Njima pripadaju heterotrofne bakterije, cijanobakterije, autotrofni, heterotrofni i miksotrofni protisti, te virusi. Procjenjuje se da sačinjavaju 70 % -90 % biomase u moru. Sve do nedavno smatralo se da je njihova uloga u moru isključivo razgradnja organske tvari i transformacija anorganskih spojeva. Tek prije 50-ak godina, zahvaljujući razvoju  mikroskopije, otkrivena je njihova važna uloga kao proizvođača nove organske tvari. Ovi organizmi čine tzv. mikrobnu hranidbenu mrežu koja omogućuje protok značajne količine energije i ugljika prema višim trofičkim razinama. Jedan mali dio mikroorganizama koji živi u moru opasan je za ljudsko zdravlje. Te vrste u more najčešće dospijevaju iz različitih izvora sa kopna i uzrokuju tzv. fekalno zagađenje mora.  Na sreću takvi (alohtoni) mikroorganizmi ne preživljavaju dugo u moru (svega 1-2 dana) jer morska okolina nije povoljna za njihovo razmnožavanje.

 

Biologija mora

Strane i neonativne vrste riba u Jadranskoj ihtiofauni – Dr.sc. Branko Dragičević

U sklopu predavanja opisat će se vektori unosa stranih vrsta riba te procesi koji uvjetuju sukcesiju neonativnih i termofilnih vrsta u Jadranskom moru. Također će biti predstavljeni najznačajniji predstavnici spomenutih skupina riba.

 

Biodiverzitet ihtiofaune Jadranskog mora – Dr.sc. Jakov Dulčić

U predavanju će se dati kratki osvrt na povijesnu uslovljenost i biogeografske značajke jadranske ihtiofaune, njen sistematski i analitički pregled, opća shema rasprostranjenosti ihtiofaune u odnosu na morfologiju Jadranskog mora, regionalnost ihtiofaune, endemizam mediteranske i jadranske ihtiofaune, ugroženost i zaštita biodiverziteta, te iskorištavanje i dugoročne promjene biodiverziteta jadranske ihtiofaune.

 

Strane bentoske vrste – Dr.sc. Ante Žuljević

Predavanje obuhvaća pregled mogućih načina unosa i daljnjeg širenja bentoskih stranih vrsta u Jadranu te primjere pojedinih organizama.

 

Klimatske promjene i utjecaj na svjetsko ribarstvo – Dr.sc. Sanja Matić Skoko

Klimatske promjene preoblikuju ekosustave na načine koji utječu na resurse i usluge ekosustava. Ribarstvo prije svega ovisi o biomasi ribolovnih resursa, a ribolov je najčešće najodgovorniji za stanje resursa. Neuspjeh u otkrivanju promjena u okolišu, ili nedjelovanju na odgovarajući način kada se otkriju promjene, može ugroziti svjetsko ribarstvo. Što se tiče klimatskih promjena, ribarstvo je najčešće pogođeno porastom temperature mora i promjenama u sustavima oceanskih struja. Na borealne, hladnovodne vrste općenito negativno utječe zagrijavanje vode, dok tropske, toplovodne još uvijek imaju koristi od klimatskih promjena (razmnožavanje širenje rasprostranjenosti). Bit će predstavljeni najpoznatiji svjetski primjeri utjecaja klimatskih promjena na ribarstvo (Peru-Čile – inćun- El Nino; NE Atlantik – haringa, skuša, inćun i srdela; NE Atlantik – bakalar; tropska mora – koraljni grebeni; Sredozemno more).

 

 

 

Morski otpad – globalni okolišni problem broj jedan – Dr.sc. Pero Tutman

Morski otpad je složeni i sve veći globalni problem zaštite okoliša, te je prepoznat kao jedna od od najbrže rastućih prijetnji morskim ekosustavima zbog svojih ekoloških, ekonomskih, sigurnosnih, zdravstvenih i kulturnih utjecaja. Prema prihvaćenoj definiciji određuje se kao bilo koji postojani, proizvedeni ili prerađeni čvrsti materijal koji nije prirodnog podrijetla nego ga je proizveo i koristio, te odbacio čovjek izravno u more ili je pak taj materijal tamo dospio s kopna putem rijeka, odvodnje i kanalizacije ili vjetrom. Otpad dospijeva u more isključivo uslijed ljudskih aktivnosti na kopnu ili moru, odnosno zbog nedostataka i propusta u sustavu gospodarenja otpadom. Procjenjuje se da oko 80% otpada u more dospijeva iz kopnenih izvora i aktivnosti s kopna, kao što su turističke plažne aktivnosti, ali se mogu odnositi i na otpad nastao u udaljenijim područjima gradova i industrijskim područjima, neuređenim odlagalištima otpada i slično. Oko 20% morskog otpada rezultat je neodgovornih aktivnosti u pomorskom prometu i ribarstvu ili pak direktnog odlaganja smeća u more. Morski otpad predstavlja relativno novi globalni problem, ne samo kao negativni pritisak na okoliš, nego i kao rizik za zdravlje ljudi uz značajne ekonomske posljedice. Međutim, problem pritiska morskog otpada tek je u posljednje vrijeme zadobio značajniju pažnju budući je dosegnuta razina sa štetnim posljedicama na ekosustave i organizme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okvirni dnevni red predavanja

09:30 – 09:45 – dolazak na Institut za oceanografiju i ribarstvo (Šetalište Ivana Meštrovića

63), okupljanje i doček pred zgradom Instituta

Kratka prezentacija o povijesti i istraživačkoj djelatnosti Instituta

Biblioteka Učionica A
10:00 – 10:15 – Natalija Dunić 10:00 – 10:15 – Jelena Lušić

Kontaminanti u morskom okolišu

10:15 – 10:30 – Jelena Lušić

Kontaminanti u morskom okolišu

10:15 – 10:30 – Natalija Dunić

 

10:30 – 10:45 – Stefanija Šestanović

Mikroorganizmi u moru

10:30 – 10:45 – Branko Dragičević

Strane i neonativne vrste riba u Jadranskoj ihtiofauni

10:45 – 11:00 – Branko Dragičević

Strane i neonativne vrste riba u Jadranskoj ihtiofauni

10:45 – 11:00 – Stefanija Šestanović

Mikroorganizmi u moru

11:00 – 11:15 – Jakov Dulčić

Biodiverzitet ihtiofaune Jadranskog mora

11:00 – 11:15 – Ante Žuljević

Strane bentoske vrste

11:15 – 11:30 – Ante Žuljević

Strane bentoske vrste

11:15 – 11:30 – Jakov Dulčić

Biodiverzitet ihtiofaune Jadranskog mora

11:30 – 11:45 – Sanja Matić Skoko

Klimatske promjene i utjecaj na svjetsko ribarstvo

11:30 – 11:45 – Pero Tutman

Morski otpad – globalni okolišni problem broj jedan

11:45 – 12:00 – Pero Tutman

Morski otpad – globalni okolišni problem broj jedan

11:45 – 12:00 – Sanja Matić Skoko

Klimatske promjene i utjecaj na svjetsko ribarstvo

 

ID.U.N.502

Share: