Correlation of subjects in VET schools with the use of ICT

 

Correlation of subjects in VET schools with the use of ICT


Korelacija predmeta u strukovnoj školi komercijalnog usmjerenja

 

The event will be: “Live” in presence (if allowed by the covid rules, otherwise it will be online)

Short presentation of the event: GeoNight 2022 Komercijalno-trgovačke škole Split, Organizatorice profesorice: Lucija Čapalija, Vanja Perković, Magda Barišić i Ivana Prezzi
GeoNight 2022 obilježavamo u korelaciji predmeta: Geografija i Informatika te predmeta struke Tehnika vanjskotrgovinskog poslovanja i Marketing u trajanju od 3 školska sata. Aktivnostima koje slijede učenici će ostvariti ishode navedenih nastavnih predmeta. StoryMaps alati poslužit će u svrhu ostvarenja predmetnih ishoda uz mentoriranje profesorica naše škole. Snalaženje na geografskoj mapi pomoći će učenicima da iz predmeta Tehnika vanjskotrgovinskog poslovanja lociraju granične prijelaze, označe geografsku rutu robe, prepoznaju Incoterms klauzule 2020 te izračunaju isplativost izvoznog/uvoznog posla. Iz Marketinga će im omogućiti da lakše uoče podjelu potrošača na segmente prema geografskim kriterijima – regije, gradovi, veličina populacije, gustoća naseljenosti, klima itd. Profesorica Informatike koordinirat će radove uporabom navedenih digitalnih alata, a profesorica Geografije snalaženja na geografskoj karti. Izložba učeničkih radova u StoryMaps alatima kao rezultat ove aktivnosti bit će objavljena na stranicama Komercijalno-trgovačke škole Split http://ss-kom-trg-st.skole.hr/ uoči Noći geografije 2022.

GeoNight 2022, Commercial and Trade School of Split, Organizers: Lucija Čapalija, Vanja Perković, Magda Barišić and Ivana Prezzi
GeoNight 2022 is marked in the correlation of the subjects: Geography, Informatics, Foreign Trade and Marketing for 3 school hours. Through the activities that follow, students will achieve the outcomes of mentioned subjects. StoryMaps tools will serve the purpose of achieving the subject outcomes with the mentorship of our school teachers. Navigating the geographic map will help students to locate border crossings in the subject of Foreign Trade, mark the geographical route of goods, identify Incoterms clauses 2020 and calculate the profitability of export / import business. In Marketing students will be enabled to see more easily the division of consumers into segments according to geographical criteria – regions, cities, population size, population density, climate, etc. Professor of Informatics will coordinate work using these digital tools, and professor of Geography will coordinate the map tour. An exhibition of student work in StoryMaps tools as a result of this activity will be published on the website of the Commercial and Trade School Split http://ss-kom-trg-st.skole.hr/ on the eve of the Night of Geography 2022.


Objectives: The students will improve use of digital tools, and get to know the geographical map better in correlation of achieving outcomes of the VET subjects.

Event language: english and croatian

Country: Croatia / Hrvatska

City: SPLIT

Link (for online events): [Galery]

Reference person: Lucija Čapalija, Ivana Prezzi, Magda Barišić, Vanja Perković

Role or Function: high school professors

Reference Organization (if any):

Those who organize are: Students

Expected duration: the whole evening

Event program: [to be be displayed here as soon as possibile]

ID.U.N.490

Share: