MapoFaktura 2024

Key facts / Najważniejsze informacje

Date / Termin: Friday, April 5, 2024, 5.00 p.m. CET / Piątek, 5 kwietnia 2024, godz. 17.00
Venue / Miejsce: Poland, Lodz, Kopcinskiego 31 Street / Polska, Łódź, Kopcińskiego 31
Language / Język: Polish / Polski
The event will be / Wydarzenie odbędzie się: “Live” in presence / Stacjonarnie
Registration / Rejestracja: Online Form / Formularz Online

Description of the event / Opis wydarzenia

MapoFaktura 2024 marks the fifth anniversary of our event hosted by the Faculty of Geographical Sciences at the University of Lodz. Proudly aligning with the global GeoNight initiative, this year’s edition focuses on participatory spatial planning. Join us as we delve into the world of open spatial databases and digital tools to collaboratively shape the spaces that surround us. Our mission? To enhance the greenery of Łódź, a vital component influencing the city’s quality of life. Kicking off with an engaging workshop on participatory spatial planning, MapoFaktura 2024 invites you to explore the intricacies of updating OpenStreetMap – most popular open spatial database. Armed with essential programming skills, we’ll extract and utilise the latest data from OpenStreetMap, integrating it into digital tools that support the participatory planning process. The journey continues with hands-on experience, employing the open and free QGIS application. Together, we’ll craft a comprehensive map, serving as the foundation for analysing the status and accessibility of green spaces in Łódź. Ready to dive in?

MapoFaktura 2024 to piąta, jubileuszowa edycja wydarzenia organizowanego przez Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Po raz kolejny MapoFaktura będzie częścią światowej inicjatywy GeoNight. Tegoroczne spotkanie poświęcimy partycypacyjnemu planowaniu przestrzennemu. Dołącz do nas aby dowiedzieć się jak wykorzystać otwarte zasoby baz danych przestrzennych i narzędzia cyfrowe aby wspólnie decydować o tym, w jaki sposób kształtować przestrzeń wokół nas. Naszym celem będzie łódzka zieleń – jeden z ważniejszych naszych skarbów, które decydują o jakości życia w mieście! MapoFaktura 2024 zacznie się od warsztatu na temat partycypacyjnego planowania przestrzennego. Następnie nauczymy się aktualizować najpopularniejszą otwartą bazę danych przestrzennych – OpenStreetMap. Z wykorzystaniem odpowiednich umiejętności programistycznych, wydobędziemy zaktualizowane informacje zawarte w OpenStreetMap do pracy z cyfrowymi narzędziami wspierającymi proces partycypacyjnego planowania przestrzennego. Praca z takimi danymi to następny krok. Wykorzystamy do tego celu otwartą i darmową aplikację QGIS. Gotowa mapa będzie podstawą do analizy stanu i dostępności łódzkiej zieleni. Do dzieła!

Programme / Program

  • Participatory spatial planning: Digital revolution – DEMo4PPL / Partycypacyjne planowanie przestrzenne: Cyfrowa rewolucja – DEMo4PPL (Katarzyna Leśniewska-Napierała, Tomasz Napierała – Uniwersytet Łódzki)
  • Fundamentals of OpenStreetMap: idea and basics of editing / Podstawowe informacje o OpenStreetMap: idea i podstawy edycji (Włodzimierz Bartczak – OpenStreetMap Polska, Dominika Armatys – TomTom)
  • Pizza 🙂
  • Spatial data collection, processing and analysis: introduction to Google Colab and QGIS / Gromadzenie, przetwarzanie i analiza danych przestrzennych: wprowadzenie do Google Colab i QGIS (Łukasz Lechowski, Marta Nalej – Uniwersytet Łódzki)
  • Common green Łódź / Wspólna zielona Łódź (Katarzyna Leśniewska-Napierała, Marta Nalej, Tomasz Napierała – Uniwersytet Łódzki)

Partners / Partnerzy

This is the logo of Faculty of Geographical Sciences, University of Lodz This is the logo of the project DEMo for PPL This is the logo of Open Street Map Poland This is the logo of Lodz Tourism Organisation This is the logo of TomTom This is the logo of GeoNight initiative