Poznań by night. Miejsca nieoczywiste

 

Poznań by night. Miejsca nieoczywiste


Poznań by night. Not obvious places

 

The event will be: Wycieczka terenowa

Short presentation of the event: W ramach inicjatywy Geonight Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Geograficznego zaprasza na wycieczkę miejską po Poznaniu. Jej trasa poprowadzi nas zgodnie z rozwojem przestrzennym miasta – od jego najstarszej prawobrzeżnej części, poprzez dolinę Warty do miasta lewobrzeżnego. Przedstawimy miejsca związane z czasami gospodarowania Mieszka I na Ostrowie Tumskim, poszukamy śladów średniowiecznego miasta lokacyjnego w osadach i nawarstwieniach pod płytą Rynku oraz w nazwach ulic w granicach murów miejskich. Ponadto naświetlimy jak Warta i jej działalność splatała się z historią naszego miasta i przyjrzymy się nowemu zagospodarowaniu Placu Kolegiackiego wspominając jego dawną historię.

As part of the Geonight initiative, the Poznań Branch of the Polish Geographical Society invites you to a city trip around Poznań. Its route will lead us in accordance with the spatial development of the city – from its oldest right-bank part, through the Warta valley to the left-bank city. We will present places related to the times of farming of Mieszko I in Ostrów Tumski, we will look for traces of a medieval town in settlements and layers under the Market Square and in street names within the city walls. In addition, we will explain how Warta and its activities intertwined with the history of our city and we will look at the new development of Kolegiacki Square, remembering its old history.


Objectives: Krajoznawczy i integrujący

Event language: Polski

Country: Poland / Polska

City: Poznań

Link (for online events): [it will be displayed here as soon as possibile]

Reference person: Iwona Hildebrandt-Radke

Role or Function: Wiceprrzewodnicząca OP PTG

Reference Organization (if any):

Those who organize are: Pracownicy naukowi, Entuzjaści geografii, Artyści, Studenci, Miłośnicy miasta Poznania

Expected duration: około 2 godziny

Event program: [to be be displayed here as soon as possibile]

ID.U.N.483

Share: